Tapahtumatuotannon sopimusehdot

Käy läpi seuraavat sopimusehdot ja täytä sivun alla olevaan kaavakkeeseen nimesi, e-mail osoitteesi ja päivämäärä (jolloin olet hyväksyt sopimusehdot).

 

Huom! Tilausta ei voida toteuttaa, ellei asiakas ole hyväksynyt sopimusehtoja.

 

1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA
Näitä sopimusehtoja sovelletaan EggHeadStudio avoin yhtiö (jäljempänä "tuottaja") ja tilaaja välillä tapahtumatuotannossa. 


2. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO
Jollei muuta ole osapuolten kanssa kirjallisesti sovittu, tulee sopimus tuotannosta voimaan siitä hetkestä lähtien, kun osapuolet ovat kirjallisesti sopineet tuotannon tarvittavien resurssien varaamisesta määrättynä ajankohtana, esimerkiksi tarjouksen hyväksymällä. Annettu kirjallinen tarjous on aina ensisijaisesti tuotannon pohjana ja tilaaja on vastuussa tarjouksen yksityiskohtien tarkistamisesta ennen sen hyväksymistä. 


3. tuotantoAIKA JA HINTA
Tuotantoaika alkaa hetkestä, jolloin tuottaja aloittaa sovitut toimenpiteet kyseiseen tapahtumaan. Tuotantoaika päättyy hetkenä, jolloin sovittu tapahtuma on tuotu päätökseen ja tarvittava kalusto tuotantoon on palautettu sovitusti kaikkine tarvikkeineen tapahtumatuottajan varastoon. Tapahtumatuotannon hinta on maksettava alkuperäisen sopimuksen mukaisesti, vaikka tapahtuma tuotettaisiin päätökseen ennen sovittua tilaajan  alkuperäistä päättymisajankohtaa, tuottajasta riippumattomista syistä. 


4. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti 14 vuorokautta ennen sovittua tapahtuma-ajan alkamista. Mikäli tilaaja peruu tilauksen alle 14 vuorokautta ennen tapahtuma-ajan alkamista, on tuottajalla oikeus veloittaa tilaajalta 50% sovitusta tuotantohinnasta. Jos peruutus tapahtuu alle 7 vuorokautta ennen tapahtuma-ajan alkamista, on tuottajalla oikeus veloittaa tilaajalta sovittu tapahtumatuotannon hinta kokonaisuudessaan. 


5. ENNAKOITU SOPIMUSRIKKOMUS JA MAKSUEHTOJEN LAIMINLYÖNTI

Mikäli on syytä esim. tilaajan viivästyneiden maksusuoritusten vuoksi olettaa sopimuksen maksuvelvollisuuden vaarantuvan tai kaluston olevan vaarassa kadota tai vahingoittua on tuottajalla oikeus yksipuolisesti muuttaa maksuehtoja, vaatia vakuutta tai kieltäytyä tuottamasta tapahtumaa. Mikäli tilaaja laiminlyö sopimuksen mukaisen maksuvelvollisuutensa tai on tehnyt näin aikaisempaan sopimukseen liittyen, on tuottajalla oikeus olla tuottamatta tapahtumaa. Tällaisessa tapauksessa tapahtumatuottajalla on myös oikeus purkaa kaikki tilaajan tulevat sopimukset ilman vahingonkorvausvelvollisuutta.


6. ILMOITUSVELVOLLISUUS

Tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa jokaisesta havaitsemastaan puutteesta ennen tapahtuman alkamista. Mikäli tilaaja  ei ilmoita puutteista, voidaan tapahtuma tuottaa sellaisenaan. Jos vahinkoja todetaan kalustolle tapahtumatuotannon aikana, tuottajasta johtumattomista syistä, tilaaja vastaa korjauksesta ja töistä aiheutuneista kuluista tai kyseisen kaluston/laitteen korvaamisesta uushankitahinnalla kokonaisuudessaan.


7. tapahtumaKALUSTON KÄYTTÖ
Tilaajan tulee tutustua kaluston/laitteiston käyttöohjeisiin ja tuottajan erillisiin annettuihin ohjeistuksiin kaluston käytöstä, jos niitä muu kuin tuotantohenkilökunta käyttää. Tilaajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön käyttöohjeiden mukaisesti ja tarvittaessa puhdistaa kalusto käytön jälkeen.  

8. KOULUTUSTA VAATIVAN KALUSTON ERITYISEHDOT

Tilaaja käyttää koulutusta vaativia välineitä ja tarvikkeita kuten ripustuskalustoa ainoastaan asianmukaisen osaamisen omaaville henkilöille. Kolmansia osapuolia on pyydettäessä todistettava pätevyytensä, jos tapahtumatuotannossa käytetään muunkin kuin EggHeadStudion kalustoa/laitteita. Tilaaja vastaa kaikista tarvittavista vakuutuksista ja viranomaisluvista ja kaikista kaluston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Tuottaja ei vastaa tapahtumakaluston virheellisen toiminnan aiheuttamista vahingoista, jos niitä ilmenee tuottajasta johtumattomista syistä, tai kolmannen osapuolen kalusto/laite rikosta. Tilaaja on velvollinen tarkistamaan ja koetestaamaan kaluston aina ennen käyttöä.


9. tilaajan VASTUU
Tilaaja on velvollinen korvaamaan kalustolle tilaajan hallussa huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset sekä tuhoutuneen, kadonneen tai varastetun kaluston sen uushankinta-arvoon lisättynä toimitus- ja käsittelykuluilla, sekä hinnaston mukaisella uushankintakorvauksella. Tilaaja sitoutuu täyteen korvaukseen siinäkin tapauksessa, että kolmas osapuoli varastamalla, rikkomalla tai muutoin vahingoittamalla kalustoa, aiheuttaa lisäkustannuksia tuottajalle. Tapahtumatuottajalla on oikeus periä mahdolliset kaluston puhdistus- ja kunnostuskulut erikseen, jos on käynyt selkeästi ilmi että kalusto on tapahtumatuotannon aikana vaurioitunut tilaajan tai kolmannen osapuolen toimesta. Tapahtumakalustoa ei ole tuottajan puolesta vakuutettu ja tilaaja on velvollinen ottamaan tarvittavat vakuutukset omakustanteisesti. 


10. tuottajan VASTUU

Tuottaja vastaa tapahtumakaluston/-laitteiston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Tuottaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta tilaajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Tapahtumatuottajan vastuu kaluston rikkoutuessa (kun rikkoutuminen ei ole seurausta tilaajan toiminnasta) rajoittuu ko. kaluston osan vuokrahinnan hyvittämiseen. Tuottaja ei vastaa kaluston yhteensopivuudesta tilaajan oman tai kolmannen osapuolen (esim. esiintyjän tai tapahtumapaikan) kaluston kanssa. Tuottaja ei ole velvollinen hyvittämään tapahtumatuotannon hintaa mikäli liitettävää kalustoa ei saada toimimaan johtuen tilaajan tai kolmannen osapuolen henkilöstön puutteellisesta osaamisesta.


11. REKLAMAATIOT

Mahdolliset reklamaatiot on tehtävä välittömästi reklamaation aiheen ilmettyä ja viimeistään tuotantoajan loputtua. Tämän jälkeen tehtyä reklamaatiota ei käsitellä eikä tapahtumatuottajalla ole velvollisuutta myöntää hyvitystä.


12. SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli tilaaja laiminlyö erääntyneiden laskujen maksamisen, muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai tuottajalla on painavia syitä olettaa tilaajan laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä, tapahtumatuottajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja olla tuottamatta kyseinen tapahtuma. Tilaaja on velvollinen korvaamaan tapahtumasopimuksen purkamisesta tuottajalle aiheutuneet kustannukset, ks kohta 4.  Maksamattomat laskut sovituista ja järjestetyistä tapahtumista perii Suomen Perintätoimisto Oy.


13. YLIVOIMAINEN ESTE

Tuottaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, sairastuminen, valmistuksen lopettaminen, kaluston rikkoutuminen tai katoaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota tuottaja ei voi voittaa, estää kaluston tai tapahtumatuotantohenkilökunnan saapumisen tapahtumapaikalle. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna tilaajalle siitä koituvaan etuun, tuottaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Tällöin tapahtumatuottaja ei ole velvollinen korvaamaan tilaajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja voi purkaa sopimuksen ilman vahingonkorvausvelvollisuutta.


14. AATTEELLISET TILAISUUDET

Tilaajan on ilmoitettava tapahtuman luonteesta sovittaessa mikäli tapahtuma aiotaan järjestää aatteellisessa luonteessa, mielenosoituksessa tms. Tuottajalla on ko. tilanteessa oikeus kieltäytyä tapahtumatuotannosta. Tilaaja sitoutuu esittämään tuottajalle tai tapahtumatuotanto henkilöstön ko. tilaisuuden aatteen suhteen puolueettomana.


15. ERIMIELISYYDET

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet neuvotteluteitse. Mikäli sopijapuolet eivät pääse neuvotteluissa yksimielisyyteen, erimielisyydet ratkaistaan Vantaan Käräjäoikeudessa.

 
 
Palaute on meille hyvin tärkeää ja siksi toivoisimme teidän vastaavan muutamaan kysymykseen palveluistamme oheisella 

info@eggheadstudio.fi